Yeni Başlayanlar İçin Phyton ile Kodlama Eğitimleri

g01723b86c830dc6740544633dc917aa62ec7468e8e7f8bfa7120968d8182003229691569b69d95ee7901947e7b01f559f88420fd628911268d4e397485448323_1280

Bu makalede, Python programlama dilini öğrenmek isteyen yeni başlayanlar için kodlama eğitimlerinin önemi ve içeriği ele alınacaktır.

Python, son yıllarda popülerliği hızla artan bir programlama dilidir. Hem basit ve anlaşılır söz dizimiyle hem de geniş kütüphane desteğiyle yeni başlayanlar için ideal bir seçenektir. Python ile kodlama eğitimleri, programlama dünyasına adım atmak isteyen herkes için büyük bir fırsattır.

Python ile kodlama eğitimleri, temel Python kavramlarından başlayarak adım adım ilerler. Bu eğitimlerde, Python programlama dilinin temel kavramlarına genel bir bakış sunulur ve bu kavramların nasıl kullanıldığına dair örnekler verilir. Veri türleri ve değişkenlerin tanımlanması ve kullanımı, koşullu ifadeler ve döngülerin kullanımı, fonksiyonlar ve modüllerin kullanımı gibi konular detaylı bir şekilde ele alınır.

Python ile kodlama eğitimleri ayrıca uygulama geliştirme sürecini de kapsar. Bu süreçte, Python programlama dilini kullanarak basit bir uygulama geliştirme adım adım açıklanır. Kullanıcıdan veri girişi alma, veritabanı işlemleri gibi konular da bu eğitimlerde yer alır.

Python ile kodlama eğitimleri, yeni başlayanlar için önemli bir başlangıç noktasıdır. Bu eğitimler, Python programlama dilini öğrenmek isteyenlere temel bilgileri sağlayarak onları programlama dünyasına hazırlar. Eğer siz de Python programlama dilini öğrenmek istiyorsanız, bu eğitimlere katılarak kendinizi geliştirebilir ve yeni bir yetenek kazanabilirsiniz.

Temel Python Kavramları

Python programlama dilini öğrenmek isteyen yeni başlayanlar için, temel Python kavramları oldukça önemlidir. Bu kavramlar, Python dilinin temel taşlarıdır ve programlama sürecinde sıklıkla kullanılırlar. İlk olarak, Python dilinin temel yapı taşı olan değişkenlerden bahsedebiliriz. Değişkenler, verileri depolamak için kullanılan isimlendirmelerdir. Örneğin, bir sayıyı depolamak için “sayi” adında bir değişken tanımlayabilirsiniz.

Bir diğer önemli kavram ise koşullu ifadelerdir. Koşullu ifadeler, belirli bir koşulun sağlanıp sağlanmadığını kontrol etmek için kullanılır. Örneğin, bir sayının pozitif mi yoksa negatif mi olduğunu kontrol etmek için “if” ifadesini kullanabilirsiniz. Eğer sayı pozitifse belirli bir işlem yapılacak, aksi halde farklı bir işlem gerçekleştirilecektir.

Koşul İşlem
Sayı > 0 Sayı pozitiftir
Sayı < 0 Sayı negatiftir

Bunun yanı sıra, Python dilinde döngüler de oldukça önemlidir. Döngüler, belirli bir işlemi tekrarlayarak gerçekleştirmenizi sağlar. Örneğin, belirli bir sayı aralığında bulunan tüm sayıları toplamak için “for” döngüsünü kullanabilirsiniz. Döngü, belirli bir koşul sağlanana kadar çalışmaya devam eder.

toplam 0for sayi in range(1, 11):  toplam + sayi

Bu örnek, 1’den 10’a kadar olan sayıları toplar ve sonucu “toplam” değişkeninde saklar. Bu şekilde, Python dilinin temel kavramlarına genel bir bakış yapmış olduk. Bu kavramları öğrenerek, Python dilinde daha karmaşık programlar yazabilir ve programlama becerilerinizi geliştirebilirsiniz.

Veri Türleri ve Değişkenler

Python programlama dilinde, farklı veri türleri ve değişkenler kullanılarak verileri depolayabilir ve işleyebilirsiniz. Veri türleri, bir değerin nasıl saklandığını ve işlendiğini belirlerken, değişkenler ise bu değerlere erişmek ve üzerinde işlemler yapmak için kullanılır.

Python’da yaygın olarak kullanılan veri türleri şunlardır:

 • Sayılar: İki farklı sayı türü olan tam sayılar (int) ve ondalık sayılar (float) Python’da kullanılabilir. Sayılarla matematiksel işlemler yapabilir ve sonuçları değişkenlere atayabilirsiniz.
 • Diziler: Diziler (list) birden çok değeri tek bir değişkende saklamak için kullanılır. Dizilerde farklı veri türlerini bir arada kullanabilir ve elemanlara indeks numaralarıyla erişebilirsiniz.
 • Karakter Dizileri: Karakter dizileri (string), metin verilerini saklamak için kullanılır. İki tırnak işareti arasına yazılan her şey bir karakter dizisi olarak kabul edilir. Karakter dizileri üzerinde birçok işlem yapabilir ve farklı metotlar kullanarak değişiklikler yapabilirsiniz.
 • Tuple: Tuple, değiştirilemez (immutable) bir veri türüdür. Bir tuple içinde farklı veri türlerini bir arada saklayabilirsiniz. Tuple’lar, listelerden farklı olarak değiştirilemez olduğu için üzerinde değişiklik yapamazsınız.
 • Sözlükler: Sözlükler (dictionary), anahtar-değer çiftleri şeklinde veri saklamak için kullanılır. Her bir anahtar, bir değere karşılık gelir ve bu değerlere anahtarları kullanarak erişebilirsiniz. Sözlükler, verileri hızlı bir şekilde bulmak için etkili bir yapı sağlar.

Python’da değişken tanımlamak için ise değişken adını belirleyip değerini atamalısınız. Örneğin, x 5 şeklinde bir değişken tanımlayabilirsiniz. Değişken adları, harf veya alt çizgi ile başlamalı ve harf, rakam veya alt çizgi içerebilir. Ayrıca, büyük-küçük harf duyarlılığına dikkat etmelisiniz.

Veri türleri ve değişkenler, Python programlama dilinde temel bir rol oynar. Bu kavramları anlamak ve kullanmak, programlama becerilerinizi geliştirmenize yardımcı olacaktır.

Koşullu İfadeler ve Döngüler

Koşullu ifadeler ve döngüler, Python programlama dilinde kodun belirli koşullara bağlı olarak çalışmasını sağlayan önemli yapı taşlarıdır. Koşullu ifadeler, belirli bir koşulun doğru veya yanlış olmasına bağlı olarak farklı kod bloklarının çalışmasını sağlar. Bu ifadeler, “if”, “else” ve “elif” anahtar kelimeleriyle kullanılır.

Örneğin, bir programda kullanıcıdan alınan bir sayının pozitif, negatif veya sıfır olduğunu kontrol etmek istediğimizi düşünelim. Bu durumu Python’da şu şekilde ifade edebiliriz:

sayi int(input("Bir sayı girin: "))if sayi > 0:  print("Girilen sayı pozitiftir.")elif sayi < 0:  print("Girilen sayı negatiftir.")else:  print("Girilen sayı sıfırdır.")

Yukarıdaki örnekte, kullanıcıdan alınan sayı, "if" ve "elif" ifadeleriyle kontrol edilir ve uygun mesajlar ekrana yazdırılır. Eğer sayı sıfıra eşitse, "else" bloğu çalışır ve "Girilen sayı sıfırdır." mesajı yazdırılır.

Döngüler ise belirli bir işlemi tekrarlayarak kodun belirli bir koşula kadar çalışmasını sağlar. Python'da en sık kullanılan döngüler "for" ve "while" döngüleridir.

Örneğin, 1'den 10'a kadar olan sayıları ekrana yazdırmak istediğimizi düşünelim. Bu durumu Python'da şu şekilde ifade edebiliriz:

for i in range(1, 11):  print(i)

Yukarıdaki örnekte, "for" döngüsü kullanarak 1'den 10'a kadar olan sayıları teker teker ekrana yazdırıyoruz. "range" fonksiyonu, belirli bir aralıktaki sayıları üretmemizi sağlar.

Diğer bir döngü olan "while" döngüsü ise belirli bir koşul doğru olduğu sürece çalışmaya devam eder. Örneğin, kullanıcıdan alınan bir sayının 0'dan büyük olduğu sürece sayıyı 1 birim azaltarak ekrana yazdırmak istediğimizi düşünelim. Bu durumu Python'da şu şekilde ifade edebiliriz:

sayi int(input("Bir sayı girin: "))while sayi > 0:  print(sayi)  sayi - 1

Yukarıdaki örnekte, "while" döngüsü kullanarak sayının 0'dan büyük olduğu sürece sayıyı ekrana yazdırıyoruz ve her seferinde sayıyı 1 birim azaltıyoruz. Bu işlem, sayı 0'dan küçük veya eşit olduğunda durur.

Python'da koşullu ifadeler ve döngüler, programların belirli koşullar altında farklı işlemler yapmasını ve belirli işlemleri tekrarlamasını sağlar. Bu yapıları doğru ve etkili bir şekilde kullanmak, Python programlama dilinde başarılı bir şekilde kod yazmanın temelidir.

Fonksiyonlar ve Modüller

Python'da fonksiyonlar, belirli bir işlevi yerine getiren ve tekrar tekrar kullanılabilen kod bloklarıdır. Fonksiyonlar, programın okunabilirliğini ve yeniden kullanılabilirliğini artırmak için kullanılır. Python'da bir fonksiyon tanımlamak için def anahtar kelimesi kullanılır. Örneğin, aşağıdaki gibi bir fonksiyon tanımlayabiliriz:

def toplama(a, b):  sonuc a + b  return sonuc

Bu fonksiyon, iki sayıyı toplayan ve sonucunu döndüren basit bir örnektir. Fonksiyonu çağırmak için ise şu şekilde yapabiliriz:

x 5y 3sonuc toplama(x, y)print(sonuc)

Burada, x ve y değişkenleri fonksiyona parametre olarak geçirilir ve toplama işlemi gerçekleştirilir. Sonuç daha sonra sonuc değişkenine atanır ve ekrana yazdırılır.

Python'da modüller, işlevlerin ve değişkenlerin bir araya getirildiği ve yeniden kullanılabilir kod parçalarıdır. Modüller, Python'ın standart kütüphanesinde bulunan veya kullanıcı tarafından oluşturulan dosyalardır. Farklı modüller, farklı işlevlere sahip olabilir. Örneğin, math modülü matematiksel işlemler için kullanılırken, random modülü rastgele sayı üretmek için kullanılır. Modülleri kullanmak için, import anahtar kelimesi kullanılır. Örneğin:

import mathimport randompi_sayisi math.pirastgele_sayi random.randint(1, 10)print(pi_sayisi)print(rastgele_sayi)

Bu örnekte, math modülünden pi sayısını ve random modülünden 1 ile 10 arasında rastgele bir sayıyı kullanıyoruz. Bu değerler daha sonra ekrana yazdırılır.

Python'da fonksiyonlar ve modüller, kodun yeniden kullanılabilirliğini artırırken aynı zamanda programın daha düzenli ve okunabilir olmasını sağlar. Bu nedenle, Python öğrenirken fonksiyonları ve modülleri anlamak önemlidir.

Hata Yakalama ve İstisnalar

Python programlama dilinde, hata yakalama mekanizmaları (try-except) ve istisnalar, programların istenmeyen durumlarla nasıl başa çıkabileceğini belirlemek için kullanılır. Bu mekanizmalar sayesinde, programın çalışması sırasında ortaya çıkan hatalar kontrol edilebilir ve programın beklenmedik bir şekilde çökmesi önlenir.

Try-except blokları, programın belirli bir kod parçasını denemesini ve bu kod parçasında bir hata oluşursa nasıl tepki vereceğini belirlemesini sağlar. Try bloğu içindeki kod çalıştırılır ve eğer bir hata oluşursa, program try bloğundan çıkar ve except bloğuna geçer. Except bloğunda, hata türüne göre belirli bir işlem yapılabilir veya hata mesajı kullanıcıya gösterilebilir.

Örneğin, aşağıdaki kod parçasında bir dosyanın okunması işlemi gerçekleştirilmektedir:

try:  file open("dosya.txt", "r")  content file.read()  print(content)  file.close()except FileNotFoundError:  print("Dosya bulunamadı!")

Bu kod parçasında, try bloğu içinde dosyanın açılması, içerik okunması ve ekrana yazdırılması işlemleri gerçekleştirilir. Eğer dosya bulunamazsa (FileNotFoundError), program except bloğuna geçer ve "Dosya bulunamadı!" mesajını ekrana yazdırır.

Python'da birçok farklı hata türü bulunur ve her bir hata türüne özel olarak bir except bloğu oluşturulabilir. Böylece program, farklı hatalara farklı tepkiler verebilir ve hatanın türüne bağlı olarak uygun işlemler yapılabilir.

Hata yakalama mekanizmaları ve istisnalar, Python programlamada güvenli ve hatasız bir kod yazmak için önemli bir araçtır. Bu mekanizmalar sayesinde programlar istenmeyen durumlarla başa çıkabilir ve daha hata toleranslı bir şekilde çalışabilir.

Dosya İşlemleri

Python'da dosya işlemleri oldukça önemlidir. Dosya okuma, yazma ve değiştirme işlemleri, programların veri depolama ve işleme yeteneklerini artırmak için kullanılır. Python'da dosya işlemleri için bir dizi işlev bulunur ve bu işlevlerin kullanımı oldukça basittir.

Dosya okuma işlemi, bir dosyanın içeriğini okumak için kullanılır. Python'da dosya okuma işlemi yapmak için open() işlevi kullanılır. Bu işlev, bir dosyayı açmak ve içeriğini okumak için kullanılır. Aşağıda bir örnek verilmiştir:

file open("dosya.txt", "r")content file.read()print(content)file.close()

Yukarıdaki örnekte, "dosya.txt" adlı bir dosya açılır ve içeriği okunur. read() işlevi, dosyanın içeriğini okumak için kullanılır. Ardından, dosya kapatılır.

Dosya yazma işlemi, bir dosyaya veri yazmak için kullanılır. Python'da dosya yazma işlemi yapmak için open() işlevini kullanırız, ancak bu sefer dosyayı "w" modunda açarız. Aşağıda bir örnek verilmiştir:

file open("dosya.txt", "w")file.write("Merhaba, dünya!")file.close()

Yukarıdaki örnekte, "dosya.txt" adlı bir dosya açılır ve "Merhaba, dünya!" yazısı dosyaya yazılır. Dosya kapatılır.

Dosya değiştirme işlemi, bir dosyanın içeriğini değiştirmek için kullanılır. Python'da dosya değiştirme işlemi yapmak için önce dosyanın içeriğini okuruz, ardından değiştirmek istediğimiz kısmı güncelleriz ve son olarak dosyayı yeniden yazarak değişiklikleri kaydederiz. Aşağıda bir örnek verilmiştir:

file open("dosya.txt", "r")content file.read()content content.replace("dünya", "Python")file.close()file open("dosya.txt", "w")file.write(content)file.close()

Yukarıdaki örnekte, "dosya.txt" adlı bir dosya açılır ve içeriği okunur. Ardından, "dünya" kelimesi "Python" ile değiştirilir ve değiştirilmiş içerik dosyaya yazılır.

Python'da dosya işlemleri, programlama becerilerini geliştirmek ve veri işleme yeteneklerini artırmak isteyen herkes için önemli bir konudur. Dosya okuma, yazma ve değiştirme işlemlerini öğrenmek, Python programlama dilindeki yeteneklerinizi daha da ileriye taşımanıza yardımcı olacaktır.

Python ile Uygulama Geliştirme

Python programlama dilini kullanarak basit bir uygulama geliştirme süreci adım adım açıklanacaktır. Python'ın esnek ve kullanıcı dostu yapısı, uygulama geliştirme sürecini kolaylaştırır ve hızlandırır. İşte Python ile uygulama geliştirme sürecinin temel adımları:

 • Adım 1: Proje Fikrinin Belirlenmesi
 • Uygulama geliştirme sürecinin ilk adımı, bir proje fikrinin belirlenmesidir. Hangi tür bir uygulama geliştirmek istediğinizi düşünün ve bu fikri daha da geliştirin. Örneğin, bir oyun, bir veritabanı yönetim sistemi veya bir web uygulaması gibi farklı türlerde uygulamalar geliştirebilirsiniz.

 • Adım 2: Gereksinimlerin Belirlenmesi
 • Proje fikrini belirledikten sonra, uygulamanın hangi özelliklere sahip olması gerektiğini ve kullanıcıların neleri beklediğini belirlemek önemlidir. Bu adımda, uygulamanın işlevselliği, kullanıcı arayüzü, veritabanı gereksinimleri ve diğer teknik detaylar göz önünde bulundurulmalıdır.

 • Adım 3: Kodlama
 • Uygulama geliştirme sürecinin en heyecan verici adımı olan kodlama aşamasına geldik. Python'ın basit ve anlaşılır sözdizimi sayesinde, kodlama süreci oldukça kolaylaşır. Projenizin gereksinimlerine uygun olarak Python dilinde kod yazmaya başlayabilirsiniz. İhtiyaç duyduğunuz Python modüllerini içe aktarabilir ve fonksiyonlar kullanarak kodunuzu yapılandırabilirsiniz.

 • Adım 4: Hata Ayıklama ve Test Etme
 • Kodlama süreci tamamlandıktan sonra, uygulamanızı hata ayıklama ve test etme aşamasına getirmelisiniz. Bu aşamada, uygulamanızın beklenen şekilde çalıştığından emin olmak için test senaryoları oluşturmalı ve hataları düzeltmelisiniz. Python'ın hata ayıklama araçları ve test modülleri bu süreci kolaylaştırır.

 • Adım 5: Dağıtım ve Yayınlama
 • Uygulamanızı tamamladığınızda, dağıtım ve yayınlama aşamasına geçebilirsiniz. Uygulamanızı kullanıcılarla paylaşmak için farklı yöntemler kullanabilirsiniz. Örneğin, uygulamanızı bir web sunucusuna yükleyebilir veya mobil uygulama olarak yayınlayabilirsiniz. Bu adımda, uygulamanızın performansını ve güvenliğini de göz önünde bulundurmalısınız.

Python ile uygulama geliştirme süreci, bu temel adımları takip ederek başarılı bir şekilde tamamlanabilir. Python'ın kolay öğrenilebilir ve güçlü yapısı sayesinde, yeni başlayanlar için bile uygulama geliştirme heyecan verici bir deneyim olabilir.

Kullanıcıdan Veri Girişi

Python'da kullanıcıdan veri girişi almanın farklı yöntemleri vardır. Bu yöntemler, kullanıcının klavyeden veri girmesine olanak sağlar ve bu veriler daha sonra program tarafından işlenebilir. Python'da kullanıcıdan veri girişi almanın en yaygın yöntemleri şunlardır:

 • input() fonksiyonu: Bu fonksiyon, kullanıcıdan bir metin veya sayı girmesini isteyen bir mesaj gösterir ve kullanıcının girdiği değeri programın kullanabilmesi için bir değişkene atar. Örneğin:
isim input("Adınızı girin: ")print("Merhaba", isim)
 • argparse modülü: Bu modül, daha karmaşık komut satırı argümanlarını işlemek için kullanılır. Kullanıcıya programın çalıştırılması sırasında belirli argümanları girmesini sağlar. Örneğin:
import argparseparser argparse.ArgumentParser()parser.add_argument("--isim", help"Adınızı girin")args parser.parse_args()print("Merhaba", args.isim)

Alınan veriler daha sonra program tarafından işlenebilir. Örneğin, kullanıcının girdiği bir sayıyı kullanarak hesaplamalar yapabilir veya bir metin girişini bir dosyaya yazabilirsiniz. Python, kullanıcıdan alınan verileri farklı veri türlerine dönüştürmek için de kullanılabilir. Bu sayede kullanıcının girdiği veri, programın beklentilerine uygun hale getirilebilir.

Python'da kullanıcıdan veri girişi almanın bu farklı yöntemleri, programların daha etkileşimli ve kullanıcı dostu olmasını sağlar. Kullanıcıya programla etkileşim kurma imkanı vermek, programların daha esnek ve kullanışlı olmasını sağlar.

Veritabanı İşlemleri

Python ile veritabanı işlemleri oldukça önemlidir ve birçok projede kullanılır. Python, çeşitli veritabanı yönetim sistemleriyle bağlantı kurma ve bu veritabanları üzerinde temel işlemleri gerçekleştirme imkanı sunar. Bu bölümde, Python ile veritabanı bağlantısı kurma, veri ekleme, güncelleme ve silme gibi temel veritabanı işlemlerini öğreneceksiniz.

Python'da veritabanı işlemleri için genellikle SQLite, MySQL veya PostgreSQL gibi popüler veritabanı yönetim sistemleri kullanılır. Bu sistemler, verilerin depolanması, sorgulanması ve yönetilmesi için gerekli olan işlevleri sağlar. Python, bu veritabanı sistemleriyle etkileşim kurmak için çeşitli modüller ve kütüphaneler sunar.

Veritabanı işlemlerine başlamadan önce, Python'da kullanılan veritabanı modüllerini yüklemeniz gerekmektedir. Örneğin, SQLite veritabanı kullanacaksanız, "sqlite3" modülünü yüklemeniz gerekmektedir. Bu modül, SQLite veritabanıyla etkileşim kurmanızı sağlar.

Veritabanı işlemlerinin temel adımları şunlardır:

 • Veritabanı bağlantısı kurma: Python'da veritabanıyla iletişim kurmak için öncelikle bir bağlantı oluşturmanız gerekmektedir. Bağlantı, veritabanına erişim sağlar ve işlemlerin gerçekleştirilmesini sağlar.
 • Veri ekleme: Veritabanına yeni veri eklemek için "INSERT" komutunu kullanabilirsiniz. Bu komut, veritabanına yeni bir kayıt eklemenizi sağlar.
 • Veri güncelleme: Var olan verileri güncellemek için "UPDATE" komutunu kullanabilirsiniz. Bu komut, belirli bir koşulu sağlayan kayıtları günceller.
 • Veri silme: Veritabanından veri silmek için "DELETE" komutunu kullanabilirsiniz. Bu komut, belirli bir koşulu sağlayan kayıtları siler.

Python'da veritabanı işlemleri yaparken, veritabanıyla bağlantı kurma, veri ekleme, güncelleme ve silme gibi işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. Bu işlemler, Python programlama dilinin güçlü özelliklerinden biridir ve çeşitli projelerde kullanılabilir.

Yazı gezinmesi

Mobil sürümden çık